วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คุณค่ามหาศาลของการร่วมพิธีมิสซา

By Saint Leonard โดยนักบุญเลียวนาร์ดแห่งพอร์ตเมาไรซ์
 
ในเวลาแห่งความตายมาถึง ทุกมิสซาที่ท่านได้ร่วมพิธีอย่างศรัทธาจะเป็นการปลอบประโลมใจให้แก่ท่าน
 
พระเป็นเจ้าจะทรงอภัยบาปเบาทุกประการแก่ท่านเมื่อท่านตั้งใจที่จะไม่กระทำมันอีก. พระองค์ทรงอภัยบาปที่ท่านไม่รู้และไม่ได้สารภาพ. อำนาจของซาตานเหนือท่านจะสูญสลายไป.
 
ทุกๆมิสซาจะติดตามไปพร้อมกับท่านถึงที่แห่งการพิพากษาและจะร้องอุธรณ์เพื่อการอภัยให้แก่ท่าน
 
โดยอาศัยมิสซาทุกมิสซานี้ ท่านจะได้รับการลดหย่อนสำหรับโทษชั่วคราวในไฟชำระจากบาปที่ท่านได้กระทำ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความศรัทธาของท่านในการร่วมพิธีมิสซา
 
ด้วยความศรัทธาในการร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ท่านได้กระทำคารวะกิจอันยิ่งใหญ่เท่าที่สามารถทำได้ต่อพระเทวภาพมนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้า
 
โดยอาศัยพระมหาทรมานการพลีพระชนม์ขององค์พระคริสตเยซู ได้ชดเชยความละเลยและการไม่ใส่ใจของท่าน
 
อาศัยการร่วมพิธีมิสซาอย่างศรัทธา ท่านได้ช่วยวิญญาณในไฟชำระให้ได้รับความบรรเทามากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 
มิสซาเพียงหนึ่งมิสซาที่ท่านได้ร่วมพิธีบนโลกนี้ มีคุณค่าให้ประโยชน์แก่ท่านมากยิ่งกว่ามิสซาจำนวนมากมายที่อุทิศให้แก่ท่านภายหลังจากที่ท่านตายไปแล้ว.
 
อาศัยพิธีมิสซาอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้รับการปกป้องให้พ้นจากภัยอันตรายมากมายซึ่งจะเกิดขึ้นกับท่าน. ท่านได้ทำให้ระยะเวลาที่ต้องโทษในไฟชำระของท่านสั้นลงโดยพระคุณจากมิสซาทุกมิสซา.
 
ในระหว่างพิธีมิสซาอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้คุกเข่าอยู่ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์อันทรงอำนาจซึ่งลงมาจากสวรรค์เพื่อนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อองค์พระคริสตเยซูผู้ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระบิดา
 
อาศัยพิธีมิสซาอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้รับพระพรสำหรับกิจการดีที่ท่านได้กระทำ
 
เมื่อท่านร่วมพิธีมิสซาอย่างศรัทธา เพื่อเฉลิมฉลองแด่นักบุญหรือทูตสวรรค์องค์ใดองค์หนึ่ง หรือเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับความช่วยเหลือที่ท่านได้รับโดยอาศัยการวิงวอนขอของนักบุญและทูตสวรรค์ หรือ ฯลฯ, ฯลฯ, ท่านได้เพิ่มเกียรติ, เพิ่มความยินดีและความสุขแด่นักบุญหรือทูตสวรรค์องค์นั้นๆและจะทำให้ท่านได้รับความรักและการปกป้องเป็นพิเศษจากนักบุญและทูตสวรรค์นั้นด้วย
 
ทุกครั้งที่ท่านเป็นผู้ช่วยในมิสซา นอกเหนือจากความตั้งใจอื่นๆแล้ว, ท่านควรตั้งใจถวายมิสซาเพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญประจำวันนั้นๆด้วย
 
***************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น