วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระวาจาวันอาทิตย์ 11 มิ.ย. 2023 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคาิสตเจ้า

 
โดยคุณพ่อยอห์นชัยยะ กิจสวัสดิ์  
ยอห์น 6:51-58 
(51)เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชนชาวยิวว่า "เราเป็นปังทรงชีวิต ที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้นี้ คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต” (52)ชาวยิวจึงเถียงกันว่า “คนนี้เอาเนื้อของตนให้เรากินได้อย่างไร” (53)พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์ และไม่ดื่มโลหิตของเขา ท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง (54)ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย (55)เพราะเนื้อของเราเป็นอาหารแท้ และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ (56)ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็ดำรงอยู่ในเรา และเราก็ดำรงอยู่ในเขา (57)พระบิดาผู้ทรงชีวิตทรงส่งเรามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใด ผู้ที่กินเนื้อของเราจะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น (58)นี่คือปังที่ลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนปังที่บรรดาบรรพบุรุษได้กินแล้วยังตาย ผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป”
******************
 
 
 
วันนี้เป็นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของแผ่นปังและเหล้าองุ่นในศีลมหาสนิท
 
พระเยซูเจ้าทรงตั้งและประทานศีลมหาสนิทให้แก่เราก็ด้วยเหตุผล 2 ประการ
 
เหตุผลประการแรก เพราะพระองค์ทรงสัญญาก่อนเสด็จสู่สวรรค์ว่าจะอยู่กับเราทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ (มธ 28:20)
 
ศีลมหาสนิทนี่แหละเป็นเครื่องหมายที่เห็นได้ชัด และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่ทำให้พระเยซูเจ้าดำรงอยู่ในตัวเรา พระองค์บอกเราในพระวรสารวันนี้ว่า “ผู้ที่กินเนื้อของพระองค์ และดื่มโลหิตของพระองค์ ก็ดำรงอยู่ในพระองค์ และพระองค์ก็ดำรงอยู่ในผู้นั้น” (เทียบ ยน 6:56)
 
เหตุผลประการที่สอง พระองค์ตรัสไว้ในพระวรสารนักบุญยอห์นว่า พระองค์เสด็จมาก็เพื่อให้เรามีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ (ยน 10:10) ในศีลมหาสนิทนี้อีกเช่นกันที่พระองค์ทรงมอบเครื่องมือที่แลเห็นได้ซึ่งก็คือแผ่นปังและเหล่าองุ่น สำหรับประทานชีวิตอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็คือชีวิตนิรันดรให้แก่เรา พระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย” (ยน 6:54)
 
นอกจากศีลมหาสนิทจะทำให้พระเยซูเจ้าดำรงอยู่ในเราและทำให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์คือมีชีวิตนิรันดรแล้ว ศีลมหาสนิทยังเป็นอาหารแท้และเครื่องดื่มแท้อีกด้วย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เนื้อของเราเป็นอาหารแท้ และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้” (ยน 6:55)
 
ข้อสังเกตก็คือศีลมหาสนิทเป็นอาหารแท้และเครื่องดื่มแท้ก็จริง แต่ในเวลาเดียวกันก็แตกต่างจากอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ด้วย
 
ความแตกต่างสำคัญอยู่ตรงที่พระเยซูเจ้าตรัสกับนักบุญเอากุสตินขณะสวดภาวนาว่า “ท่านต้องไม่เปลี่ยนเราให้เป็นท่านเหมือนอย่างอาหารทั่วไป แต่ท่านต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นเรา” นั่นก็คือ ปกติเราย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเรา แต่ศีลมหาสนิทต้องเปลี่ยนและต้องย่อยร่างกายและจิตใจของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูเจ้า
 
ปัญหาในทางปฏิบัติก็คือ เราจะทำให้ศีลมหาสนิทเปลี่ยนตัวเราและจิตใจของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูเจ้าได้อย่างไร ?
 
ประการแรก ศีลมหาสนิทเป็นพระกายหรือเป็นเนื้อของพระเยซูเจ้า เนื้อหมายถึง “ความเป็นมนุษย์ของพระองค์”
 
นักบุญยอห์นย้ำว่า (1ยน 4:2-3) พระเยซูเจ้าทรงมีเนื้อหนังมังสาเช่นเดียวกับเรา คือทรงเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา ซึ่งเท่ากับว่าพระองค์ได้เผชิญกับทุกสิ่งที่มนุษย์อย่างเราต้องเผชิญ พระองค์ต้องต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ เหมือนอย่างเรา แม้แต่การประจญล่อลวง พระองค์ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะเช่นเดียวกับเราทุกคน
 
เพราะฉะนั้น เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่กินเนื้อของเราจะมีชีวิตเพราะเรา” (ยน 6:57) จึงหมายความว่า เราต้องหล่อเลี้ยงความคิด จิตใจ และวิญญาณของเราอาศัยความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า กล่าวคือเมื่อใดก็ตามที่เราท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ เข่าอ่อน หรือเบื่อหน่ายชีวิต ให้เราระลึกอยู่เสมอว่า พระเยซูเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนเราและต้องต่อสู้ดิ้นรนเหมือนเราทุกคน ในเมื่อพระองค์สู้ได้ พวกเราก็ควร และต้องสู้ให้ได้เช่นเดียวกัน
 
และเนื่องจากพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์แท้เท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าแท้ด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อเราหล่อเลี้ยงความคิดและจิตใจของเราด้วยความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ก็ย่อมทำให้ชีวิตและร่างกายของเราได้สัมผัสกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์พร้อมกันไปด้วย !
 
ตรงนี้แหละที่ทำให้เราได้รับพลัง ความสว่าง กำลังใจ และการชำระให้บริสุทธิ์ อาศัยเนื้อของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า
 
ประการที่สอง ศีลมหาสนิทเป็นพระโลหิตของพระเยซูเจ้า “โลหิต” คือ “ชีวิต” เพราะถ้าโลหิตไหลออกจากร่างกายจนหมด ชีวิตก็ย่อมจบสิ้น
 
เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสสั่งให้เราดื่มโลหิตของพระองค์ จึงหมายถึงให้เรานำชีวิตของพระองค์เข้ามาเป็นชีวิตของเรา
 
เราสามารถนำชีวิตของพระองค์เข้ามาเป็นชีวิตของเราได้ก็โดยการหมั่นเปิดพระคัมภีร์ออกมาอ่านบ่อยๆ เผื่อว่าพระวาจาบางตอนอาจฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของเราและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา ซึ่งจะถูกนำออกมาหล่อเลี้ยงความคิด จิตใจ และวิญญาณของเราทุกครั้งที่เราต้องการจนว่า “เราดำรงอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเรา” (ยน 6:56)
 
ด้วยวิธีการนี้เท่านั้น ศีลมหาสนิทจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า ซึ่งก็คือ “ชีวิตนิรันดร” (ยน 6:54) !!
 
และเนื่องจาก “พระบิดาผู้ทรงชีวิตทรงส่งพระเยซูเจ้ามา” (ยน 6:57) การกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทซึ่งทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จึงเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดรของเรา พระเยซูเจ้าจึงกล้าตรัสว่า “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา จะได้รับชีวิตนิรันดร” (ยน 6:54)
 
การ “สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า” จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยหากเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ด้วยการ “กินเนื้อและดื่มโลหิต” ของพระองค์ในศีลมหาสนิทซึ่งแสดงถึงความรักยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อเรา แล้วสร้างหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดรของเรา !!
 
วันนี้ ให้เราวอนขอพระเยซูเจ้าโปรดทวีความเชื่อในศีลมหาสนิทแก่เรา ให้เราสามารถมองเห็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น เพื่อเราจะได้เตรียมตัวและเข้ามารับศีลมหาสนิทบ่อยๆ และขอให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเป็นชีวิตแบบพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดรของเราด้วยเทอญ
 
***************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น