วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

พระนามของพระเจ้า

 


คุณรู้หรือไม่, พยัญชนะที่ใช้ในการสะกดพระนามศักดิ์สิทธิ์ YAHWEH นั้น อันที่จริงการออกเสียงพยัญชนะเหล่านี้อย่างถูกต้อง,จะไม่อนุญาตให้คุณใช้ริมฝีปากและลิ้นในการออกเสียง การออกเสียงพระนามศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องเป็นความพยายามที่จะเลียนแบบการหายใจ นั่นคือ หายใจเข้าและหายใจออก (โดยปิดปาก) และในเพียงชั่ววินาที,ก็มีเสียงเบาๆในใจของเราเอ่ยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เมื่อเราลองปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว,ชีวิตของเราก็จะใกล้ชิดกับพระเจ้าขึ้นมา
 
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้น่าอัศจรรย์ใจ เราจะได้รับพระเจ้าเข้ามาในตัวเราผ่านการหายใจของเราเอง พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา
 
YAHWEH มาจากคำในภาษาฮีบรู YHWH ซึ่งเป็นพระนามที่พระเจ้าทรงบอกแก่โมเสส,มีความหมายว่า “เราเป็น (I am)” เมื่อโมเสสถามพระเจ้าว่าจะให้บอกชาวอิสราแอลว่าใครเป็นผู้ส่งเขากลับมาที่อิยิปต์ พระเจ้าทรงตอบเขา (อพยพ 3:14-15) “และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราคือเราเป็น (I am who I am)” และพระองค์ตรัสว่า “ท่านจงบอกลูกหลานชาวอิสราแอลว่า “เราเป็น (I am)” ส่งข้าพเจ้ามายังพวกท่าน....นามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไป”
 
เพราะเหตุนี้เมื่อพระเยซูตรัสกับพวกฟารีสีว่า “ก่อนอับราฮัมจะเกิด เราเป็น(Yahweh)” ซึ่งหมายความว่า พระเยซูทรงเป็นอยู่ก่อนอับราฮัมจะเกิด พวกฟารีสีและชาวยิวจึงหยิบก้อนหินจะขว้างพระองค์ เพราะคำพูดของพระเยซูนี้เท่ากับประกาศว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และชาวยิวไม่พอใจคิดว่าพระเยซูยกตนเทียบเท่าพระเจ้า
 
ชาวยิวถือว่าพระนามของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์มากจนไม่สมควรที่จะเขียนหรือเปล่งเสียง ชาวยิวจะไม่เขียนคำ YAHWEH เลยแต่จะเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทนเช่น Adonai ซึ่งแปลว่า เจ้านาย (Lord or Master)
 
พระนามพระเยซูมาจากคำภาษากรีก Yeshua ซึ่งแปลว่า  พระยาห์เวห์ผู้ช่วยให้รอด(Yahweh saves ดังนั้นพระยาห์เวห์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากบาปของพวกเขาและพระเยซูจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากบาปของพวกเขาในเวลาเดียวกัน ดังนั้นพระนามยาห์เวห์และพระนามพระเยซูก็เป็นพระนามเดียวกัน
 
เราสามารถพิจารณาไตร่ตรองถึงพระนาม Yahweh ซึ่งแปลว่า เราเป็น I am ได้ 10 ข้อดังนี้
 
1. พระเจ้าไม่มีจุดสิ้นสุด
 
2. พระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้น
 
3. พระองค์ทรงเป็นความจริง และไม่มีความจริงอื่นนอกพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นและสร้างสิ่งนั้น
 
4. พระเจ้าทรงสมบูรณ์ในทุกสิ่งในพระองค์เอง พระองค์ไม่ต้องการสิ่งใดมาสนับสนุน,แนะนำว่าพระองค์ต้องทำอะไร
 
5. ทุกสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าจำเป็นต้องขึ้นกับพระเจ้าโดยสิ้นเชิง
 
6. เมื่อเปรียบเทียบกับพระเจ้าแล้ว,จักรวาลทั้งมวลก็เท่ากับไม่มีไม่เป็นอะไรเลย
 
7. พระเจ้าทรงเป็นมาตรฐานที่แน่นอนของความจริง,ความดี,ความถูกต้อง,ความสวยงาม (เมื่อปีลาตถามพระเยซูเจ้าว่า “ความจริงคืออะไร?” แล้วเขาก็จ้องมองพระเยซูเจ้า)
 
8. พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า อดีต,ปัจจุบัน,หรืออนาคต พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 
9. พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระองค์ ตามที่พระองค์ทรงพอพระทัย และทุกสิ่งที่ทรงกระทำย่อมถูกต้องเสมอ,ดีงามเสมอและเป็นไปตามความจริง
 
10 พระเจ้าทรงสำคัญที่สุด,ทรงคุณค่าที่สุด พระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญ,ชื่นชมยินดี ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้น
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น