วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตหลังความตาย


ในงานศพเรามักได้ยินคนพูดว่า “เขาพ้นทุกข์แล้ว” หรือ “เขาไปสู่ที่ชอบๆแล้ว” และบางทีก็พูดว่า “เขาไปอยู่กับพระเป็นเจ้าบนสวรรค์แล้ว” คนที่พูดย่อมพูดด้วยความตั้งใจดีเพื่อปลอบใจผู้เป็นญาติพี่น้องของผู้ตาย  แต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจทำให้คำพูดเหล่านี้ยังไม่ถูกต้องนัก  นั่นคือ ความจริงในเรื่องของไฟชำระ

มีความคิดที่ผิดพลาดของคริสตชนบางคน  คือความคิดที่ว่า  ทุกคนจะได้ไปสวรรค์โดยตรง  เพราะเมื่อได้รับศีลล้างบาปแล้วก็เหมือนกับได้รับพาสปอร์ตไปสวรรค์ได้  ไม่จำเป็นต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์ก่อน  ประตูสวรรค์จะเปิดรับเขาทันทีเมื่อเขาตาย

ความคิดนี้นอกจากจะเป็นความคิดที่ผิดแล้ว  ยังเป็นความคิดที่อันตรายอีกด้วย  ทำไมหรือ? เพราะถ้าหากมีความมั่นใจว่า  ผู้ตายได้ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าในสวรรค์  พร้อมกับบรรดาเทวดาและนักบุญ  มีความสุขล้นเหลือ  เช่นนี้แล้วก็จะไม่มีการสวดภาวนาเพื่อผู้ที่อยู่ในไฟชำระ

คำสอนของคาทอลิกที่สอนมานานนับศตวรรษ  กล่าวไว้ว่า  ผู้ที่มีความดีสมบูรณ์  ไม่มีมลทินใดๆเลย  และได้ใช้โทษบาปที่ตนทำในอดีตจนหมดสิ้นแล้วเท่านั้นจึงจะได้เข้าสู่สวรรค์  ในพระธรรมวิวรณ์เขียนไว้ว่า “ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้”  และพระเยซูเจ้าตรัสว่า “บุญของผู้มีใจบริสุทธิ์  เขาจะได้เห็นพระเป็นเจ้า”

มีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปากับไฟชำระ  เป็นเรื่องที่เตือนใจเราให้สวดภาวนามากๆเพื่อผู้ตาย  เราพบเรื่องนี้ได้ในประวัติของนักบุญพระสันตะปาปาเกรโกรี่ผู้ยิ่งใหญ่ (ค.ศ.540-604)

ครั้งหนึ่งพระสันตปาปาพูดคุยกับสหายของพระองค์เรื่องชีวิตหลังความตายและความสำคัญในการสวดภาวนาเพื่อผู้ตาย  แล้วทั้งสองได้ตกลงกันว่า  -  ถ้าใครตายก่อน  คนที่มีชีวิตอยู่จะต้องสวดภาวนาให้ผู้ตายจนกว่าจะเข้าสู่สวรรค์

ปรากฏว่าสหายของพระสันตะปาปาได้เสียชีวิตก่อน  ไม่นานหลังจากนั้น  สหายของพระสันตปาปามาปรากฏตัวต่อพระองค์ในสภาพที่ทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่ง  เขาได้ไปอยู่ในไฟชำระ  และพระเป็นเจ้าทรงอนุญาติให้เขามาปรากฏต่อพระสันตปาปาเพื่อทวงสัญญาที่ทำกันไว้

             การสวดภาวนาอุทิศแก่วิญญาณในไฟชำระที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ พิธีมิสซาอันศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปาเกรโกรี่จึงได้ให้พระสงฆ์ประกอบพิธีมิสซาอุทิศให้แก่สหายของพระองค์ทุกวัน

หลังจากหนึ่งเดือนผ่านไป  สหายของพระสันตะปาปาได้มาปรากฏอีก  ครั้งนี้มีแสงสว่างที่สวยงามห้อมล้อม  เขาขอบคุณพระสันตปาปาสำหรับคำภาวนามากมายที่อุทิศแก่เขาทำให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานของไฟชำระและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้

                นักบุญ นิโคลัส แห่ง โตเลนติโน พระสงฆ์ในคณะออกุสติเนี่ยน  มักจะปรากฏในภาพวาดของจิตรกรเหมือนดังรูปข้างบน  ท่านกำลังประกอบพิธิมิสซา  โดยถือจอกกาลิกษ์ – พระโลหิตของพระคริสตเจ้า  ไฟชำระอยู่ทางด้านล่าง  เทวดากำลังนำวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้วไปสู่สวรรค์  เหตุผลประการหนึ่งที่นักบุญนิโคลัสต้องการเป็นพระสงฆ์  ก็เพื่อช่วยเหลือวิญญาณในไฟชำระให้ไปสู่สวรรค์  โดยการประกอบพิธิมิสซาอุทิศให้แก่วิญญาณ

เดือนพฤศจิกายน  เป็นเดือนที่เราระลึกถึงผู้ตาย  ดังนั้นให้เราสวดภาวนาด้วยความตั้งใจเพื่อวิญญาณในไฟชำระ  อย่าไปมีความคิดที่ผิดๆตามสมัยนิยมที่ว่า  ทุกคนได้ไปสู่สวรรค์ทันทีเมื่อเสียชีวิต  นี่เป็นความคิดที่ผิดและอันตรายมาก 

ให้เราสวดบทภาวนาพระเมตตาของพระเป็นเจ้า  พร้อมทั้งขอมิสซาเพื่อวิญญาณในไฟชำระ  เพราะมิสซาเป็นคำภาวนาที่มีอำนาจมากที่สุด  และขอพระแม่มารีย์  พระมารดาแห่งพระเมตตา  โปรดช่วยเราให้ไปสู่สวรรค์โดยเร็วเถิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น