วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ซี่โครงของอาดัม - โครโมโซม


เรารู้มาจากพระคัมภีร์ปฐมกาลเรื่องการที่พระเป็นเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์  พระเป็นเจ้าทรงดึงเอาซี่โครงของอาดัมออกมาจากร่างกายของเขา  และใส่เนื้อเขาไปแทนที่  และพระเป็นเจ้าทรงสร้างผู้หญิงจากซี่โครงของอาดัมนั้น (ปฐ.2:21-22)  คุณรู้ไหมว่าเรื่องในพระคัมภีร์ตอนนี้สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเหลือเชื่อ?  เป็นเรื่องประจวบเหมาะหรือที่พระคัมภีร์กล่าวถึงซี่โครง  ไม่ใช่ฟันหรือนิ้วมือ? มนุษย์มีซี่โครง 24 ซี่  ดังนั้นถ้าเราเอาออกไป 1 ซี่ก็จะเหลือซี่โครง 23 ซี่ และจำนวน 23 นี้ก็ตรงกันพอดีกับจำนวนโครโมโซมของเซลสืบพันธ์ (reproductive cells) ซี่โครงมีจำนวนเป็นคู่  และโครโมโซมก็มีจำนวนเป็นคู่เช่นเดียวกัน  และทราบไหมว่า  โครโมโซมของเพศชายจะขาดโครโมโซม X ไป 1 อันและไม่เป็นคู่ ซึ่งตรงกันข้ามกับโครโมโซมของเพศหญิงที่จะมีโครโมโซม X 2อันและเป็นคู่  ในเพศชายจะมีโครโมโซม X อยู่กับโครโมโซม Y  แต่ในเพศหญิงจะมีโครโมโซม X 2 อันอยู่คู่กัน 

พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องทีเดียว มันสอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราค้นพบ  ในพระคัมภีร์มีข้อความหลายตอนที่กล่าวในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบ  และเรื่องซี่โครงของอาดัมก็มีลักษณะเช่นนี้
 
โครโมโซมเพศของผู้ชายจะขาดโครโมโซม X ไป 1 อัน และมีโครโมโซม Y มาแทนที่  ดังนี้ก็ตรงกับพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า  “พระเจ้าทรงเอาซี่โครงของอาดัมออกมาหนึ่งซี่  และใส่เนื้อเข้าไปแทนที่”

------------------

            หลังจากที่คุณรู้ความจริงดังกล่าวนี้แล้ว  ทำให้ทัศนะคติของคุณเกี่ยวกับทฤษฏีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม?  ทฤษฏีวิวัฒนาการยังอ่อนมากนักในหลักฐานที่ยืนยันความเป็นจริงของมัน  มันเป็นข้อสรุปที่มีความขัดแย้งกับสังเกตุการณ์ความเป็นจริงในธรรมชาติ

ทฤษฏีวิวัฒนาการของชาร์ล  ดาร์วิน  เป็นที่สุดแห่งทฤษฏีลวงโลกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  มันเป็นทฤษฏีที่โง่เขลาที่สุด  โชคร้ายที่มีบางคนเชื่อและยึดถือมันเป็นเวลานาน  เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเป็นเจ้าและใช้ทฤษฏีวิวัฒนาการมาโต้แย้งข้อความในพระคัมภีร์ และยังสนับสนุนทฤษฏีนี้ให้กลายเป็นบทเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย  ด้วยเหตุที่พวกเขาไม่มีทฤษฏีอื่นที่ดีกว่านี้  ดังนั้นพวกเขาจึงยึดถือสิ่งโง่เขลาดีกว่าไม่มีอะไรให้ยึดถือเสียเลย  มิฉะนั้นพวกเขาคงต้องยอมรับตรงๆว่า  พระผู้สร้าง  ผู้ทรงเป็นเจ้านายของสรรพสิ่งนั้นมีอยู่จริง  คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธานุภาพ  แต่พวกเขายังคงต้องการเดินในหนทางที่ไม่ถูกต้องนั้นต่อไป

(ZENA = ผู้หญิง   MUZ = ผู้ชาย)
 โครโมโซมของคน

โครโมโซมในเซลล์ของคน มี 2 ประเภท

1.        ออโตโซม (autosome)เป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายยกเว้นลักษณะที่เกี่ยวกับเพศ  ในเซลล์เพศชาย และเพศหญิงจะมี autosome เหมือนกัน มี 22 คู่

2.        โครโมโซมเพศ (Sex chromosome) เป็นโครโมโซมที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือกำหนดเพศได้แก่ X  และ Y เพศหญิงมีโครโมโซมเพศแบบ XX เพศชาย XY โครโมโซม Y มีขนาดเล็กกว่าโครโมโซม X มาก โครโมโซมเพศ มี 1 คู่

-            โครโมโซมของคนมีจำนวน  46 โครโมโซม ( 23 คู่ )โดย
autosome 22 คู่ เหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง
sex chromosome 1 คู่ ต่างกัน
-        ในเซลล์ร่างกายของเพศชาย คือ  44 +XY
                                      เพศหญิง คือ 44 + XX

โครโมโซมและยีน

ยีนจะอยู่ในโครโมโซม  และในยีนจะมีสาย  DNA ซึ่งบรรจุรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เพื่อเอาไว้สร้างโปรตีนของอวัยวะต่างๆ โครโมโซมหนึ่งแท่ง จะมียีนอยู่จำนวนมากมาย และโครโมโซมมีเป็นคู่ ดังนั้นยีนก็จะอยู่กันเป็นคู่เช่นเดียวกัน ยีนมีอยู่ 2 ประเภท

                1. ยีนเด่น คือยีนที่สามารถแสดงลักษณะนั้นๆ ออกมาได้ แม้จะมีเพียงยีนเดียว

                2. ยีนด้อย คือยีนที่สามารถแสดงลักษณะให้ปรากฏออกมาได้ก็ต่อเมื่อมียีนด้อยทั้งสองยีนอยู่บนโครโมโซม

                จีโนไทป์ เป็นลักษณะของยีนที่อยู่บนโครโมโซม ไม่สามารถมองเห็นลักษณะของจีโนไทป์ได้ ใช้สัญลักษณ์เช่น TT , Tt , tt

                ฟีโนไทป์ เป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอกจากการบังคับของยีน เช่น สีผิว สีผม ความสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น