วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความสุขพบได้ในมหาบุญลาภ


พระเป็นเจ้าทรงให้เราทุกคนเกิดมาในโลกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสุข  และเราต้องจำไว้ให้ดีว่า ความสุขนั้นมาจากพระเป็นเจ้าเท่านั้น  ความสุขที่เราเคยประสบในโลกนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยและไม่ยั่งยืนไม่อาจเทียบได้กับความสุขแท้ที่พระเป็นเจ้าจะทรงมอบให้ แต่เราก็ยังมีความคิดที่ผิดและยึดติดกับความสุขในโลกนี้

ความสุขแท้ไม่ใช่การมีรถยนต์ มีบ้านที่สวยงาม  มีรูปร่างหน้าตาที่สวย มีเงินมากมาย หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิต  มนุษย์เรามีทั้งร่างกายและวิญญาณ  ไม่ใช่มีแต่เพียงร่างกายเท่านั้น  เราไม่ใช่เทวดา  ดังนั้นเราจึงไม่ได้มีแต่จิตบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว  เราเป็นส่วนประกอบของร่างกายและวิญญาณ มีสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างวัตถุสสารกับสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุสสาร  และสิ่งที่เป็นวัตถุสสารไม่สามารถนำความสุขที่แท้จริงมาให้แก่เราได้  ในการที่เราจะได้รับความสุขที่แท้จริง  ร่างกายและวิญญาณของเราต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างดีจากพระเป็นเจ้าเสียก่อน  และเราจะถูกจัดระเบียบจากพระเป็นเจ้าได้อย่างไร?

พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่าความสุขคือการได้รับการอวยพรจากพระเจ้า

ในบทเทศนาบนภูเขา  พระเยซูเจ้าทรงแสดงหนทางแห่งความสุขแท้แก่เราในมหาบุญลาภแปดประการ

“ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”

“ผู้ได้รับความทุกข์ร้อนย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับความบรรเทา”

“ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้แผ่นดินเป็นมรดก”

“ผู้หิวกระหายความยุติธรรมย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่มหนำ”

“ผู้มีใจเมตตากรุณาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทน”

“ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า”

“ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า”

“ผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความยุติธรรมย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”

“ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุขที่ถูกเบียดเบียน ข่มเหง ใส่ความว่าร้ายทุกชนิดเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก พวกเขาได้กระทำต่อบรรดาประกาศกเช่นเดียวกัน”

พระเยซูเจ้าทรงจัดระเบียบจิตใจของพวกเราโดยทำให้เราห่างไกลจากความสบายของโลกวัตถุ พระองค์ชักชวนและสอนให้เรามุ่งไปที่ความจริงแท้ฝ่ายจิต อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าโลกแห่งวัตถุเป็นสิ่งชั่วร้ายไปเสียทีเดียว พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราให้มุ่งไปที่พระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่เราจะเต็มเปี่ยมด้วยความยินดี เพราะเราถูกสร้างโดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้า  พระองค์แต่เพียงผู้เดียวที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาแห่งหัวใจของเราได้อย่างครบบริบูรณ์คำว่า beatitudo (มหาบุญลาภ) เป็นคำโบราณที่มีความหมายว่า “ความสุข” พระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อให้มีความสุขกับพระองค์ชั่วนิรันดร ถ้าเราต้องการได้รับความสุขของพระเจ้า  เราต้องมอบชีวิตของเราให้ขึ้นอยู่กับพระองค์ในแต่ละวันและทุกๆวัน  แม้แต่ในยามประสบความยากลำบากหรือในยามที่เรามีความสงสัย เราต้องละทิ้งตัวตนของเราให้อยู่ในความดูแลของพระองค์ เพื่อที่ ความว่างเปล่า ความเสื่อม และบาปของเราจะได้รับการเยียวยารักษา เราจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่  และหันกลับมาปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า  เราต้องหยุดการมุ่งแต่แสวงหาความร่ำรวยของโลก และเปลี่ยนมาประพฤติปฏิบัติตนในความศักดิ์สิทธิ์ แล้วเราจะสามารถเปลี่ยนโลกและนำผู้อื่นมาหาพระเยซูคริสต์ได้

การปฏิบัติตามมหาบุญลาภเป็นเรื่องที่ยาก

การดำเนินชีวิตตามมหาบุญลาภนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากและต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการเรียนรู้  นี่ไม่ใช่การเรียกร้องให้ปฏิบัติตามด้วยความงมงาย มหาบุญลาภเป็นพระบัญชาและเป็นสิ่งท้าทาย

แล้วความสุขจะมาจากความทุกข์ได้อย่างไร?

โลกมองเห็นความทุกข์เป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่ในฐานะคริสตชน เราสามารถมองเห็นสิ่งที่ดีในความทุกข์ เพราะมันมีจุดประสงค์ที่จะชำระล้างจิตวิญญาณของมนุษย์และนำมนุษย์กลับไปหาพระเจ้า ถ้าหากเราใกล้ชิดสนิทกับพระองค์

ความทุกข์ไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนในแง่ความหมายของการลงโทษ ถ้าหากฟ้าผ่าลงมาทันทีเมื่อมีคนทำบาป นั่นก็ไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้าอย่างแน่นอน ความทุกข์ต่างๆในชีวิตของแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่เกิดมาจากผลของการกระทำของบุคคลผู้นั้นเอง

แต่ยังมีความทุกข์อีกประเภทหนึ่ง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและการก่อการร้าย ความทุกข์เดือดร้อนที่พวกเขาได้รับไม่จำเป็นต้องเกิดจากการตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งที่ผิดของพวกเขา  แต่ความทุกข์เดือดร้อนนั้นเกิดจากการตัดสินใจเลือกกระทำสิ่งที่ผิดของคนอื่น ความทุกข์ประเภทนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ

สรุปก็คือ ความทุกข์ของแต่ละบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้จากการเลือกที่ไม่ถูกต้อง เป็นการเลือกกระทำสิ่งที่ผิดของแต่ละคน หรืออาจเกิดขึ้นจากการเลือกที่ไม่ถูกต้องของบุคคลอื่นและส่งผลไปถึงคนรอบข้าง แต่ความทุกข์นั้นเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์เองไม่ได้เกิดจากพระเจ้า

มนุษย์มีจิตใจอิสระซึ่งเป็นพระพรสูงสุดของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่มนุษย์ แต่พระพรนี้ก็มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ผูกติดอยู่ด้วย  เราสามารถเลือกทำสิ่งที่เป็นความดีหรือความชั่วก็ได้ แต่มันก็มีผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการเลือกนั้นด้วย

มหาบุญลาภให้สัญญาว่าผู้ที่ปฏิบัติตามจะมีความสุขในเวลาแห่งการทดลอง(จากความทุกข์)ที่ได้รับ  มหาบุญลาภให้คำปลอบประโลมใจที่อ่อนโยนที่สุด ในเวลาที่บุคคลนั้นอยู่ในความยากลำบากเขาจะพิจารณาไตร่ตรองมหาบุญลาภและรับความบรรเทาใจเหล่านี้ไว้ในใจ

มหาบุญลาภเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติ เป็นสิ่งที่บันดาลความประหลาดใจให้แก่ความเป็นระเบียบของโลกที่ตกต่ำนี้  มหาบุญลาภสอนเราว่าความสุขมาจากการทำงานของพระบิดา  พระคริสต์ทรงบอกเราว่าภารกิจของพระองค์และภารกิจของพวกเราด้วยคือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาในสวรรค์  น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนก็คือการดำเนินชีวิตตามมหาบุญลาภเพื่อที่เราจะได้พบความสุขที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้แก่เรา

มหาบุญลาภบรรจุพลังอำนาจของคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า  เป็นคำสั่งสอนอันยิ่งใหญ่ที่เรียกร้องให้ปฏิบัติและให้คำสัญญาแก่ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหนทางนี้...มักมีความสงสัยอยู่เสมอในเรื่องที่พระเจ้าทรงอวยพรและประทานความสุขแก่ผู้ที่เชื่อในพระวาจาและปฏิบัติตามกฏบัญญัติของพระองค์  แต่ความสุขของพวกเขานั้นเป็นผลงานของพระเจ้า

การดำเนินชีวิตตามมหาบุญลาภก็ยังเป็นสิ่งท้าทายด้วย เราอาจล้มเหลวได้ขณะที่ตั้งใจจะปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามนี่เป็นหนทางที่นำเราไปหาพระเจ้าและได้รับความสุขจากพระสัญญาของพระองค์  มหาบุญลาภเป็นสิ่งที่พระคริสต์ทรงเรียกร้องเราให้กระทำเพื่อที่เราจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความสุข

มนุษย์ทุกคนแสวงหาความสุขในชีวิต นักบุญโทมัส อไควนัสบอกเราว่าไม่มีใครมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความสุข  ในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงประทานมหาบุญลาภแก่เราเพื่อเป็นหนทางนำไปสู่ความสุข แต่ความสุขที่พระเยซูเจ้ามอบแก่เรานั้นแตกต่างจากความสุขของโลก

เราถูกสร้างมาเพื่อความสุข  นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความสุข  แต่ความสุขนี้ไม่ได้มาจากการมีบ้านใหญ่โตมีเงินมากมาย  อันที่จริงการเป็นเจ้าของวัตถุสิ่งของต่างๆสามารถทำให้เราหลงออกนอกทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ ถ้าเรายอมให้วัตถุสิ่งของเหล่านั้นมาแทนที่พระเจ้า  ความสุขที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราแต่ละคนได้มาจากการสละละตนเองและไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เราจะทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องใช้เวลาและเราต้องปฏิบัติตามมหาบุญลาภในชีวิตประจำวันของเรา เราอาจตั้งใจที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่บางครั้งเราก็อาจพลาดและเลือกทำบาป  ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงปรารถนาสิ่งที่ดีสำหรับเราคือให้เรามีความสุข

พระเจ้าทรงให้ความปรารถนาในความสุขนี้ดำรงอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน  และพระองค์ทรงตอบสนองด้วยการแบ่งปันความสุขของพระองค์แก่เรา  ถ้าเราจะยอมให้พระองค์ทรงนำทางเราไปสู่เส้นทางที่พระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบ  พระเจ้าของเราไม่ได้พอใจความทุกข์  พระองค์ไม่พอใจความเศร้าโศกและความหวาดกลัว  เหมือนที่ปีศาจคอยหลอกลวงให้เราเชื่อเช่นนั้น  โดยการทำให้เรามีความวิตกกังวลและกลัว  พระเจ้าทรงมีแต่ความสุขความยินดีเท่านั้น และพระองค์ทรงต้องการให้เราเชื่อเช่นนี้

เราต้องไม่สับสนระหว่างความสุขของโลกกับความสุขในมหาบุญลาภ  สำหรับโลกและชาวยิวแล้ว ความสุขหมายถึงการประสบความสำเร็จ ความมั่งคั่งร่ำรวย อำนาจ และการไม่มีความทุกข์ร้อน  แต่ถ้าศึกษามหาบุญลาภให้ดีจะเห็นว่า พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าเราจะมีชีวิตที่สะดวกสบายโดยไม่มีความเจ็บปวดหรือความทุกข์ร้อนเลย สำหรับพระเยซูเจ้า ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้า ชีวิตที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและมีความสุขคือชีวิตของผู้ที่ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อประชากรของพระองค์ เราจึงจำเป็นต้องมีจิตวิญญาณของพระเยซูเจ้าในการปฏิบัติตามมหาบุญลาภ

**************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น