วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

 


นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา ได้แต่งบทกวีไว้หลายบท และนี่เป็นส่วนหนึ่งในผลงานของท่าน
 
In the hand of God 
ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
 
ลูกเป็นของพระองค์และเกิดจากพระองค์ 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 
ปรีชาญาณมิรู้สิ้นสุด 
โปรดทรงพระกรุณาต่อวิญญาณของลูกเถิด 
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สูงสุด 
โปรดทอดพระเนตรลูกผู้เลวทราม 
ผู้กำลังร้องเพลงแห่งความรักที่เธอมีต่อพระองค์ 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
เพื่อให้เป็นของพระองค์,ทรงสร้างลูก 
เพื่อให้เป็นของพระองค์,ทรงช่วยลูกให้รอด 
เพื่อให้เป็นของพระองค์, ทรงอดทนต่อลูก 
เพื่อให้เป็นของพระองค์, ทรงเรียกลูก 
เพื่อให้เป็นของพระองค์,ทรงรอคอยลูก 
เพื่อให้เป็นของพระองค์,ลูกจึงไม่หลงทาง 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
พระเจ้าผู้ทรงพระทัยดี,ทรงประสงค์สิ่งใดจากลูก 
สิ่งปรักหักพังนี้ต้องทำอะไร? 
ภารกิจนี้คืออะไร 
ทาสผู้เต็มไปด้วยบาปนี้ต้องทำอะไร? 
ทอดพระเนตรลูกเถิด,องค์ความรักอ่อนหวาน 
องค์ความรักอ่อนหวาน,โปรดทอดพระเนตรลูกด้วย 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
ในพระหัตถ์ของพระองค์ 
ลูกวางหัวใจของลูก 
ร่างกาย,ชีวิตและวิญญาณ 
ความรู้สึกลึกซึ้งและความรักของลูก 
องค์เจ้าบ่าว, พระผู้ไถ่อ่อนหวาน 
ลูกขอถวายตัวลูกต่อพระองค์ณ.บัดนี้ 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
โปรดประทานความตาย,โปรดประทานชีวิตแก่ลูก 
สุขภาพหรือความเจ็บไข้ 
เกียรติยศหรือความอับอาย 
สงครามหรือสันติภาพ 
ความอ่อนแอหรือพละกำลังที่แข็งแรง 
ใช่แล้ว, สำหรับสิ่งเหล่านี้ลูกขอบอกว่า 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
โปรดประทานความมั่งคั่งหรือความยากจนแก่ลูก 
ความยินดีหรือความโศกเศร้า 
ความสุขหรือความหม่นหมอง 
สวรรค์หรือนรก 
ชีวิตแสนหวาน,หรือดวงอาทิตย์ฉายแสง 
เพื่อพระองค์ลูกมอบให้ทุกสิ่ง 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
โปรดประทานบทภาวนาแก่ลูก,ถ้าทรงพอพระทัย 
หรือให้ลูกรู้จักความแห้งแล้ง 
และความศรัทธา 
หรือถ้าไม่เช่นนั้น,ก็ให้เป็นความขาดแคลน 
ในพระองค์เท่านั้น,องค์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 
ที่ลูกได้พบสันติสุข 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
โปรดประทานปรีชาญาณแก่ลูก 
หรือความรัก,ความโง่เขลา 
ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ 
หรือความหิวกระหายและความอดหยาก 
ความมืดหรือแสงสว่างของดวงอาทิตย์ 
ให้ลูกไปที่นี่หรือไปที่นั่น 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
ถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกพักผ่อน 
ลูกปรารถนาสิ่งนั้นเพื่อความรัก 
ถ้าให้ทำงานหนัก 
ลูกจะทำงานจนตาย 
ความรักกล่าวว่า 
ที่ไหน,อย่างไรและเมื่อไร 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
ที่กาวารีหรือเขาทาบอร์,ประทานแก่ลูกเถิด 
ทะเลทรายหรือแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ 
เป็นเหมือนโยบผู้ทนทุกข์ 
หรือยอห์นที่พิงบนพระอุระของพระองค์ 
เถาองุ่นที่ไร้ผลหรือออกผลบริบูรณ์ 
สิ่งใดก็ตามที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
ให้ลูกเป็นโยเซฟที่ถูกล่ามโซ่ 
หรือโยเซฟเจ้านายแห่งอิยิปต์ 
เป็นดาวิดที่เจ็บปวด 
หรือดาวิดที่ได้รับการยกย่อง 
เป็นโยนาห์ที่ถูกโยนทิ้งทะเล 
หรือโยนาห์ที่เป็นอิสระ 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
เงียบหรือพูด 
ติดผลดกหรือเป็นหมัน 
บาดแผลของลูกแสดงให้เห็นด้วยกฏบัญญัติ 
มีความยินดีในพระวรสารอันอ่อนโยน 
ความเศร้าโศกหรือความปิติยินดี 
พระองค์เท่านั้นที่ดำรงอยู่ในลูก 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
ลูกเป็นของพระองค์ เพราะลูกเกิดมาเพื่อพระองค์ 
พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก?
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น