วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567

พระคัมภีร์และธรรมประเพณี

 
 

พระศาสนจักรคาทอลิกมีความแตกต่างจากโปรแตสแตนท์ประการหนึ่งคือ ทางโปรแตสแตนท์ถือเอาพระคัมภีร์เป็นหลักเพียงอย่างเดียว โดยเชื่อและยึดมั่นในคำสอนของพระค้มภีร์และพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้น และตัดส่วนประกอบอื่นๆทั้งหมดของทางคาทอลิกทิ้งไปตั้งแต่เวลาที่แยกตัวออกจากพระศาสนจักรคาทอลิก
 
ส่วนทางพระศาสนจักรคาทอลิกยึดมั่นในพระคัมภีร์เป็นข้อคำสอนแห่งความเชื่อเช่นเดียวกัน แต่คาทอลิกยังมีธรรมประเพณีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคริสตชนอีกด้วย ซึ่งทางโปรแตสแตนท์ไม่มี
 
ธรรมประเพณีคืออะไร? ธรรมประเพณีคือการแสดงออกภายนอกถึงความเชื่อของเรา อาทิเช่น การทำสำคัญมหากางเขน ก็เป็นธรรมประเพณี เป็นการแสดงออกว่าเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต เมื่อเราไปร่วมพิธีมิสซาในโบสถ์ในวันอาทิตย์,เราจะได้เห็นทั้งหลักความเชื่อจากพระวาจาในพระคัมภีร์และธรรมประเพณีไปพร้อมๆกัน
 
พวกเราซึ่งอยู่ในประเทศไทยอาจไม่ค่อยรู้สึกถึงธรรมประเพณีมากนัก แต่ถ้าเราไปอยู่ในประเทศคาทอลิกเที่คร่งครัด เช่นประเทศโปแลนด์หรือฟิลิปปินส์ ซึ่ง 90% ของประชากรเป็นคาทอลิก เราก็จะรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นของธรรมประเพณี อย่างเช่น ในวันอาทิตย์,ชาวฟิลิปปินส์จะไปโบสถ์กันมากจนล้นออกมานอกวัด เพราะผู้คนจะไปโบสถ์ทุกคนโดยไม่ต้องบังคับ ทั้งคนหนุ่มสาว,เด็ก,และคนชรา ไปกันทั้งครอบครัว เป็นเพราะธรรมประเพณีซึ่งฝังอยู่ในจิตใจส่วนลึกของผู้คนและกลายเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้คนในชาติ
 
พระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นเรื่องภายใน(จิตวิญญาณ) ธรรมประเพณีเป็นเรื่องภายนอกที่แสดงออกถึงความเชื่อในพระวาจาของพระเจ้า ทั้งสองเปรียบเสมือนร่างกายกับวิญญาณซึ่งต้องอยู่ด้วยกันจึงจะมีชีวิต พระคัมภีร์และธรรมประเพณีก็ต้องอยู่ด้วยกันจึงจะมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกัน ธรรมประเพณีมีมาตั้งแต่สมัยอัครสาวก และพัฒนามาเป็นเวลายาวนาน  ธรรมประเพณีมีความสง่างดงามเพราะพระศาสนจักรซึ่งก็คือผู้มีความเชื่อในพระเจ้าทุกคน, แสดงออกถึงความเชื่อในพระคัมภีร์ของตน โดยอาศัยธรรมประเพณีและพระคัมภีร์,สังคมจึงมีวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นการถวายพระเกียรติอย่างเหมาะสมกับพระคริสตเจ้า พระคัมภีร์เปรียบเทียบพระศาสนจักรเป็นดังเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า ตามที่มีเขียนในพระคัมภีร์วิวรณ์ว่า "ข้าพเจ้ายอห์น มองเห็นนครศักดิ์สิทธิ์ คือเยรูซาเล็มใหม่(พระศาสนจักร)ลงมาจากสวรรค์ ลงมาจากพระเจ้า เตรียมพร้อมเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวรอรับเจ้าบ่าว(พระคริสตเจ้า)"
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น