วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์3

 


ไม่กี่วันก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า ขณะที่พระนางมารีย์ผู้ทรงบุญกำลังสวดภาวนา พระบิดานิรันดรและพระจิตเจ้าทรงประจักษ์มา ทรงนั่งบนบัลลังก์อันวิจิตรงดงามที่ล้อมรอบด้วยคณะทูตสวรรค์ขับร้องประสานเสียงและนักบุญทั้งหลายและบรรดาวิญญาณในสวรรค์อื่นๆซึ่งบัดนี้ได้มาพร้อมกับพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นพระวจนาตถ์ก็ทรงขึ้นนั่งบนบัลลังก์พร้อมกับสองพระบุคคล พระมารดาผู้อ่อนน้อมถ่อมตนทรงประทับอยู่ที่มุมห้อง,ทรงก้มกราบด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด และในนั้นมีพระบุตรของพระนางด้วย พระบิดานิรันดรทรงบัญชาทูตสวรรค์สูงสุดสององค์ให้เรียกพระนางมารีย์ให้เข้ามาใกล้ ซึ่งพวกเขาเรียกพระนางมารีย์โดยเข้าไปใกล้พระนาง และเปล่งเสียงที่ไพเราะที่สุดเพื่อบอกถึงพระประสงค์อันสูงส่งต่อพระนาง พระนางจึงเสด็จมาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ พระนางเข้ามาใกล้พระบัลลังก์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน พระบิดานิรันดร์ตรัสกับพระนางว่า: "ลูกที่รัก จงขึ้นมายังที่สูงเถิด!" (นักบุญลูกา 14, 10)
 
จากนั้นพระบิดาตรัสกับพระนางมารีย์ผู้ทรงบุญว่า: "ลูกสาวของเรา,เราขอฝากพระศาสนจักรที่ก่อตั้งโดยพระบุตรองค์เดียวของเรา,บัญญัติใหม่แห่งพระหรรษทานที่พระองค์ทรงสร้างไว้ในโลก, และผู้คนที่พระองค์ทรงไถ่ไว้ เราขอมอบทั้งหมดนี้ไว้กับลูก" แล้วพระจิตเจ้าตรัสกับพระนางว่า: "เจ้าสาวของเรา,ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากมนุษย์ทั้งมวล,เราขอมอบปรีชาญาณและพระหรรษทานของเราพร้อมด้วยสิ่งซึ่งเป็นความลึกลับแห่งกิจการและคำสอนและทุกสิ่งที่พระวจนาตถ์ทรงกระทำสำเร็จแล้วในโลกไว้กับดวงพระทัยของเธอ"
 
และพระบุตรยังตรัสอีกว่า “พระมารดาที่รักของลูก,ลูกจะกลับไปหาพระบิดา และทุกสิ่งที่ลูกทำลูกขอฝากไว้กับพระมารดา ลูกขอพระมารดาช่วยดูแลพระศาสนจักรของลูกด้วย ลูกขอฝากบรรดาพี่น้องชายหญิงและบุตรธิดาของลูกไว้กับพระมารดาเช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงฝากไว้แก่ลูก” จากนั้นพระบุคคลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามตรัสกับคณะทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และนักบุญทั้งหลายว่า: "นี่คือราชินีแห่งสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,ในสวรรค์และโลก พระนางทรงเป็นผู้พิทักษ์ของพระศาสนจักร ผู้เป็นที่รักของสิ่งสร้างทั้งปวง,พระมารดาของผู้ใจศรัทธาทั้งหลาย, ผู้วิงวอนเพื่อผู้ซื่อสัตย์, ผู้ช่วยเหลือของคนบาป, พระมารดาแห่งความรักที่สวยงามและความหวังอันศักดิ์สิทธิ์ (Eccli, 24, 24) พระนางเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการนำเจตจำนงของเราไปสู่ความเมตตาและความกรุณา
 
สมบัติแห่งพระหรรษทานทั้งหมดของเราจะฝากไว้ในพระนาง และบนหัวใจที่ซื่อสัตย์ที่สุดของพระนาง,จะเป็นแผ่นจารึกที่เราจะจารึกพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของเราไว้บนนั้น ในพระนางมีความลึกลับแห่งอำนาจสูงสุดของเราเพื่อความรอดของมนุษยชาติ พระนางคือผลงานอันสมบูรณ์แบบจากมือของเรา โดยผ่านทางพระนาง,ความปรารถนาอันมากมายของเราจะได้รับการปฏิบัติตามและทำให้เป็นที่พึงพอใจโดยปราศจากอุปสรรคในกระแสแห่งความดีพร้อมอันสูงส่งของเรา ผู้ใดได้รับการแทรกแซงช่วยเหลือจากพระนาง, ผู้นั้นจะปลอดภัยชั่วนิรันดร์ สิ่งที่พระนางวอนขอจากเราจะเป็นไปตามนั้น และเราจะรับฟังคำขอและคำอธิษฐานของพระนางเสมอ และเราจะทำตามความต้องการของพระนาง เพราะพระนางได้อุทิศพระนางเองอย่างสมบูรณ์เพื่อสิ่งที่เราพอใจ"
 
ที่มา: หนังสือ City of God โดย บุญราศี Mary of Agreda
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น