วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

🎊สมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์น บัพติส🎉

 


🔹 พระศาสนจักรจัดให้มีวันฉลองวันเกิดแก่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่เพียงสามบุคคลเท่านั้นคือ,พระเยซูเจ้า,แม่พระ,และนักบุญยอห์น บัพติส 
การบังเกิดของบุคคลที่ยิ่งใหญ่,เราเรียกว่า‘nativity’ (from Latin, ‘natus’). เราฉลองการบังเกิดของนักบุญยอห์น บัพติสในวันที่ 24 มิถุนายน
 🔹นักบุญยอห์น บัพติสกำเนิดมาเพื่อเตรียมทางสำหรับพระเยซูเจ้าและเป็นเครื่องหมายของการบังเกิดมาและการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าด้วย 🔺พระศาสนจักรให้เกียรติแก่ท่านเพราะท่านเป็นผู้เตรียมทางให้กับพระคริสต์ 
 🔹 นักบุญยอห์น บัพติสเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้า ท่านมีภารกิจหลักคือการเตรียมทางสำหรับพระคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงเริ่มภารกิจการไถ่กู้มนุษยชาติ และเป็นที่รู้กันว่ายอห์นเป็นลูกของนักบุญอลิซาเบทกับซาคารียาห์ ทั้งสองให้กำเนิดยอห์นเมื่ออายุมากแล้ว 
🔹 อลิซาเบท,มารดาของยอห์น บัพติส,เป็นหมันมานานหลายปี,แต่เธอและซาคารียาห์สามีได้สวดภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าให้มีบุตรชายคนหนึ่ง 
🔺วันหนึ่งทูตสวรรค์กาเบรียลได้ปรากฏต่อซาคารียาห์และบอกท่านว่า “ซาคารียาห์,อย่ากลัวเลย,เพราะพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว,อลิซาเบทภรรยาของท่านจะตั้งครรภ์บุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่ายอห์น” (ลูกา 1:13) 
🔹การทำนายถึงการบังเกิดของยอห์น บัพติสพบได้ในลูกา 1:5-23 
🔹 วันเกิดที่แน่ชัดของยอห์นนั้นไม่เป็นที่รู้กัน แต่พระศาสนจักรจัดวันฉลองวันเกิดของท่านในวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสามเดือนหลังจากวันฉลองแม่พระทรงรับสาส์น,วันที่ 25 มีนาคม, เพราะอลิซาเบทตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้วตามที่ทูตสวรรค์กาเบรียลแจ้งต่อแม่พระ,และพระเยซูเจ้าทรงจุติในครรภ์ของแม่พระในวันนั้น(ลูกา 1:24-26) 
🔹 ในพระวรสารลูกา 1:57-80 เราได้รู้ถึงการบังเกิดและการตั้งชื่อของยอห์น บัพติส 
🔺ในเวลาที่จะประกาศชื่อนั้น,ซาคารียาห์เป็นใบ้พูดไม่ได้ การเป็นใบ้ของเขามีความหมายมากกว่าทางด้านร่างกาย
 🔹 “เมื่อครบกำหนด อลิซาเบทได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง..... 
🔺ในวันที่แปดหลังจากยอห์นเกิด เป็นเวลาที่จะตั้งชื่อให้ทารก และบรรดาญาติต้องการตั้งชื่อทารกว่าซาคารียาห์ตามชื่อของบิดา แต่มารดาพูดว่า “ไม่ได้ เขาจะมีชื่อว่ายอห์น” (ลูกา 1:57}59-60) 
🔹 พระเจ้าทรงส่งประกาศกมา,ดั่งเช่นทรงส่งยอห์น บัพติส,เพื่อทำให้จิตใจของประชาชนอ่อนโยนลง เพื่อเรียกให้ประชาชนสำนึกผิดกลับใจ และเตรียมจิตใจประชาชนสำหรับการมาถึงของพระคริสต์เพื่อที่พวกเขาจะสามารถจดจำพระองค์และต้อนรับพระองค์เมื่อพวกเขาได้พบกับพระองค์ 
🔺ยอห์นเป็นประกาศกองค์สุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุด 
🔹 เพราะยอห์นมาในฐานะ “เสียง” ที่ประกาศในถิ่นทุรกันดารถึง “พระวจนาตถ์”,ซึ่งก็คือพระเยซู ด้วยเหตุนี้,เมื่อซาคารียาห์เขียนในกระดาษว่า “ชื่อของเขาคือยอห์น, เขาเขียนและพูดไปพร้อมกัน,เวลานั้นเขาก็หายจากเป็นใบ้และเริ่มต้นพูด 
🔺 ด้วยท่าทีนี้เอง,ซาคารียาห์ก็ประกาศว่า “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตา” นี่เป็นความหมายของคำว่า ยอห์น ‘Yo-hanan’ (‘Jo-hanan’). 
🔺 นักบุญออกัสตินได้พูดเกี่ยวกับยอห์น บัพติส โดยเขียนว่า “ยอห์นเป็นเสียง,และพระเยซูทรงเป็นพระวาจา 
🔹ในการสื่อสารทั่วไป, เราเปล่งเสียงเป็นคำพูด, คำพูดไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีเสียง แต่เสียงกลับถูกลืมไปเสีย 
🔺วาจาเท่านั้นที่ถูกจดจำ ยอห์นจึงเลือกที่จะถูกลืม” 
🔹‘ทารกน้อยนี้จะเป็นใครหนอ?’ เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในจิตใจของบรรดาเพื่อนบ้านของอลิซาเบท-ซาคารียาห์ 
🔺 คำตอบของคำถามนี้อยู่ในบทเพลงของซาคารียาห์ “ส่วนเจ้า,ทารกเอ๋ย,เจ้าได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระผู้สูงสุด,เจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์” (ลูกา 1:76) 
🔹 นักบุญยอห์น บัพติสเป็นนักบุญเพียงไม่กี่คนที่มีวันฉลองสองวัน 
🔺 ในแต่ละปี,พระศาสนจักรฉลองวันเกิดของนักบุญยอห์น บัพติสในวันที่ 24 มิถุนาย. และวันฉลองการเป็นมรณะสักขีของท่านในวันที่ 29 สิงหาคม 
🔺 การบังเกิดของยอห์นไม่เหมือนกับการบังเกิดกของพระเยซูเจ้าผู้ทรงจุติโดยอาศัยอำนาจขององค์พระจิต 
🔹นักบุญยอห์น เกิดมาตามวิถีธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไป 
🔹 ในพระวรสารมัทธิว 11;10 เราได้เห็นว่า พระเยซูตรัสถึงยอห์น บัพติสอย่างไร 
🔺“ผู้นี้เองคือผู้ที่คัมภีร์กล่าวไว้ว่า “จงดูเถิด,เราส่งทูตของเรานำหน้าท่าน,เพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่าน” 
🔺 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง, ถึงกระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น ตั้งแต่สมัยของยอห์นผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้ อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายาม ผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ 
🔺ประกาศกทั้งหลายและธรรมบัญญัติต่างประกาศพระวาจาถึงสมัยของยอห์น,ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมเชื่อ ยอห์นนี่เองคือประกาศกเอลียาห์ซึ่งจะต้องมา ใครมีหู,ก็จงฟังเถิด” (มัทธิว 11:10-15) 
🔺 เด็กทุกคนมาพร้อมกับสาส์น และสาส์นของยอห์นคือการบอกเราว่าความรอดอยู่ใกล้แล้ว 
🔹♥️วันนี้ให้เรารำพึงถึงบทเรียนชีวิตจากยอห์น บัพติส
 ♥️1. ยอห์นแสดงถึงเป้าหมายชีวิตของท่านในกิจการของท่าน
 🔹 บ่อยครั้ง,พระเยซูทรงทำให้ผู้ที่ฟังพระวาจาสงสัยและเดาว่าพระองค์เป็นใคร ประชาชนไม่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นผู้ใดกันแน่ 
🔺แต่ยอห์นไม่สงสัยเช่นนั้น ทุกสิ่งที่ท่านทำแสดงถึงเป้าหมายชีวิตของท่าน ท่านยืนยันด้วยการกระทำ นั่นคือ
 ♥️2. เป็นผู้ที่อยู่ต่ำกว่า เป็นผู้ที่ถูกลืม และพระเยซูเจ้าต้องได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น 
🔹 เมื่อยอห์นถูกถามว่า เขาเป็นพระเมสสิยาห์หรือ,เขายืนยันว่า “ไม่ใช่” 
🔹 ยิ่งไปกว่านั้น,ยอห์นยังบอกว่าท่านไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายพระบาท,และเป็นเพียงเพื่อนของเจ้าบ่าวในงานแต่งงาน 
🔺ยอห์นมีความสุขที่เป็นเพียงผู้ที่อยู่ต่ำกว่า,ท่านไม่เคยคิดที่จะอยู่สูงกว่าเลย,เพราะที่นั่นเป็นที่ของพระเมสสิยาห์เท่านั้น
 ♥️3. การกระทำของเราบ่งบอกถึงความสำคัญของเรา 
🔹 เป้าหมายของเราสำเร็จได้ด้วยการกระทำของเรา มิฉะนั้น,มันก็เป็นเพียงแค่ความปรารถนา 
🔺การกระทำของยอห์นคือ – มีชีวิตที่ไม่เด่นสะดุดตา รับประทานอาหารอย่างมัธยัส มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทำพิธีล้างด้วยน้ำ และการพลีชีพเป็นมรณสักขี – การกระทำเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าท่านจัดลำดับความสำคัญของตนเองอย่างไร
 ♥️4. ความชื่นชมยินดี 
🔺 ยอห์น,ขณะที่อยู่ในครรภ์ของอลิซาเบท,โลดเต้นด้วยความยินดี.....การบังเกิดของเขาทำให้เพื่อนบ้านมีความยินดี
 🔺ยอห์นแสดงให้เราเห็นว่าความชื่นชมยินดีประกอบด้วยความถ่อมตน,การฟังเสียงของพระเจ้า,ทำหน้าที่ของตนอย่างดีและยอมรับความเจ็บปวด
 ♥️5. การเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจ 
🔹 ยอห์นกล้าที่จะเผชิญหน้ากับเฮรอด,ถึงแม้ท่านจะรู้ว่าท่านจะต้องเสียชีวิต 
🔺ท่านไม่เคยประนีประนอมกับความชั่ว,ท่านยืนยันในความจริง
 ♥️6.เพื่อนของเจ้าบ่าว 
🔹 ยอห์นเรียกตนเองว่า “เสียง” และ “เพื่อนของเจ้าบ่าว” ท่านมีความสุขที่ได้ฟัง “พระวาจา” 
🔺 พระเยซูทรงเรียกศิษย์ของพระองค์ว่ามิตรสหาย 
🔺 พวกเราก็ถูกเรียกมาให้เป็นมิตรสหายของพระเยซูเจ้าด้วย 
🔺และเรามีความสุขที่ได้ฟังพระวาจาหรือไม่?
 ♥️ยอห์นผู้ทำพธิล้าง,โดยอาศัยสาส์นแห่งการกลับใจและกิจการในการประกอบพิธีล้างของท่าน,ท่านได้ทำหน้าที่ในฐานะทูตแห่งความหวัง (Jubilee 2025 AD, bite 132) 
🔹 อาจมีบางคนคิดว่าพระเยซูน่าจะเป็นผู้ประกอบพิธีล้างให้กับยอห์นมากกว่า เพราะพระเยซูทรงอยู่เหนือกว่ายอห์น 
🔺 แม้แต่ยอห์นเองก็ถามพระเยซูเช่นนี้ด้วย เมื่อพระเยซูมาขอให้ยอห์นประกอบพิธีล้างให้ ยอห์นพูดว่า “ข้าพเจ้าควรได้รับพิธีล้างจากท่าน,แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า? (มัทธิว 3:14) 
🔺คำสอนของพระศาสนจักร(ข้อความที่ 536)สอนว่า
 ♥️ การรับพิธีล้างของพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับและการเริ่มต้นภารกิจของพระองค์ในฐานะผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ทรมานของพระเจ้า
 ♥️ พระองค์ทรงทำให้พระองค์เองเป็นส่วนหนึ่งของคนบาปทั้งหลาย
 ♥️ พระองค์ทรงเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า,ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก”
 ♥️ พระองค์ทรงร่วมส่วนในพิธีล้างด้วยการสิ้นพระชนม์ในพระโลหิตที่หลั่งไหล
 ♥️พระองค์เสด็จมาทำให้”ความชอบธรรมสำเร็จทุกประการ” นั่นคือ,พระองค์ทรงกระทำตามพระประสงค์ทุกประการของพระบิดา
 ♥️ ด้วยความรักพระองค์จึงทรงยอมรับพิธีล้างแห่งความตายเพื่อลบล้างบาปของเรา
 ♥️ เสียงของพระบิดาตอบสนองต่อการยอมรับของพระบุตร โดยประกาศความปีติยินดีในพระบุตรของพระองค์
 ♥️ พระจิตทรงครอบครองพระเยซูอย่างบริบูรณ์ โดยลงมา "สถิตอยู่กับพระองค์
 ♥️”พระเยซูจะทรงเป็นแหล่งที่มาของพระจิตเพื่อมวลมนุษยชาติ
 ♥️ เมื่อพระเยซูทรงรับพิธีล้าง "สวรรค์ก็เปิด" - สวรรค์ที่บาปของอาดัมได้ปิด – และน้ำได้รับการทำให้ศักดิสิทธิ์โดยการเสด็จมาของพระเยซูและพระจิต เป็นบทนำสู่การเนรมิตสร้างขึ้นใหม่
 ♥️ การรับพิธีล้างปลดปล่อยเราจากบาปกำเนิด 
🔺เนื่องด้วยพระเยซูไม่ทรงมีบาป, ไม่ว่าจะเป็นบาปกำเนิดหรือบาปส่วนบุคคล, พระองค์จึงไม่จำเป็นที่จะต้องรับพิธีล้าง
 ♥️ พระองค์ทรงเลือกที่จะรับพิธีล้างโดยยอห์นเพราะมีเหตุผลใหญ่สองประการ 
🔺ประการแรกคือพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อให้แบบอย่างแก่เราเพื่อที่เราจะปฏิบัติตาม 
🔺เพื่อแสดงให้เรารู้ว่าการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร,ตามพระประสงค์ของพระบิดา 
🔺ประการที่สองพระองค์ทรงต้องการรับเอาสภาวะมนุษย์ทั้งหมดไว้ในทุกวิถีทาง,ยกเว้นบาป 
🔺♥️ การรับพิธีล้างของพระองค์แสดงให้เราเห็นว่า แม้แต่บุตรแห่งมนุษย์ผู้ไม่มีบาป,ก็ยังถ่อมตนลง,ดังนั้นเรายิ่งต้องถ่อมตนลงมากกว่าอีกเพื่อวอนขอการอภัยและการเยียวยารักษา
 ♥️ การรับพิธีล้างของพระคริสต์ยังเป็นการประจักษ์ของพระตรีเอกภาพด้วย เพราะสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพได้มาอยู่พร้อมกัน ♥️พระบุตรทรงรับพิธีล้าง ♥️พระจิตเสด็จลงเหนือพระบุตร และ♥️พระบิดาตรัส ศีลล้างบาปถูกสถาปนาขึ้น
 ♥️ เมื่อพระเยซูทรงรับพิธีล้างเสร็จแล้ว,พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำทันที,และทรงมองเห็น ♥️ สวรรค์เปิดออกและ♥️ทรงเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหมือนนกพิราบ,มาอยู่เหนือพระองค์,และ ♥️ มีเสียงจากสวรรค์ตรัสว่า “นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา,ที่เราพอใจมาก” 
🔺♥️ เราก็เช่นเดียวกัน,เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป, เราถูกประกาศว่าเป็นที่พอพระทัยของพระบิดาและพระจิตทรงเติมเต็มเราด้วยชีวิตพระหรรษทานแห่งสวรรค์ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสว่า 
🔹 “มองดูเหตุการณ์ในแสงสว่างแห่งไม้กางเขนและการกลับฟื้นคืนพระชนม์เถิด, คริสตชนทั้งหลายตระหนักว่ามีอะไรเกิดขึ้น 
🔹♥️ พระเยซูทรงรับเอาน้ำหนักแห่งความผิดของมนุษยชาติมาไว้บนบ่าของพระองค์ 
🔹♥️ พระองค์ทรงฝังมันลงไปในที่ลึกของแม่น้ำจอร์แดน 
🔹♥️ พระองค์ทรงเริ่มต้นภารกิจสาธารณะโดยก้าวเข้าสู่สถานที่ 💕ของคนบาป 
🔹♥️ ท่าทีของการเริ่มต้นภารกิจของพระองค์คือความมุ่งหวังในไม้กางเขน” 
🔹♥️ การรับพิธีล้างของยอห์น,ในอีกแง่หนึ่งคือการก้าวย่างไปสู่ศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร และนั่นบ่งชี้ว่าจะไม่กลับไปหาบทบัญญัติของโมเสสอีก 
🔹♥️ แต่มุ่งไปหาบทบัญญัติของพระคริสต์,-“ถ้าเขาไม่เกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิต,เขาจะไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้เลย”(ยอห์น 3:5) 
🔹♥️ นั่นสามารถเรียกได้ว่าศีลศักดิ์สิทธิ์,( sacramental เหมือนความศักดิ์สิทธิ์) 
🔹♥️ เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งศีลล้างบาปที่แท้จริง,ซึ่งรอให้พระคริสต์ทรงสถาปนาขึ้น ซึ่งบาปจะได้รับการอภัยและได้รับพระจิตเจ้ามาสถิตย์ 

โดยความอนุเคราะห์จาก: EWTN and Fr. Yesu Karunanidhi, Archdiocese of Madurai, Missionary of Mercy
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น