วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พระพรของพระจิต

 


พระพรแห่งความยำเกรงพระเจ้า
 
พระพรแห่งความยำเกรงพระเจ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหราบความหยิ่งจองหองของเรา เป็นพระพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ซึมซับเข้าไปในจิตวิญญาณของเราโดยพระจิตเจ้า เพื่อที่เราจะได้ต้านทานต่อการรักตนเอง(ความเห็นแก่ตัว) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิเลสตัณหาในธรรมชาติที่ตกต่ำของเรา และเป็นอุปสรรคต่อการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า หัวใจของคริสตชนไม่ได้ถูกสร้างให้เย็นชาหรือเฉยเมย แต่จะต้องมีความรักและความศรัทธา มิฉะนั้น มันก็ไม่สามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์ครบครันตามที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักได้ทรงสร้างเราขึ้นมาอย่างสง่างาม
 
เพราะฉะนั้นพระจิตเจ้าจึงประทานพระพรแห่งความยำเกรงพระเจ้าเข้าไปในวิญญาณโดยการดลใจวิญญาณให้มีความรักกตัญญูต่อผู้สร้างของเขา อัครสาวกกล่าวว่า ท่านได้รับวิญญาณแห่งการเป็นบุตร ซึ่งทำให้เราร้องว่า อับบา! พ่อจ๋า! พระพรนี้ทำให้วิญญาณมีชีวิตชีวาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเกียรติของพระเจ้า พระพรนี้ช่วยให้มนุษย์สำนึกในบาปของตน และตระหนักถึงพระเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงให้อภัยเขา เขาสำนึกในพระมหาทรมานและความตายของพระผู้ไถ่ของเขา พระพรนี้ทำให้เขากระหายอยากให้พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแผ่ขยายออกไป หากทำได้ เขาจะพาเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดมานมัสการพระเจ้าองค์นี้ เพราะเขารู้สึกได้ถึงการที่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของเราทรงถูกดูหมิ่น ความยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการได้เห็นผู้อื่นเติบโตในความรักและความศรัทธาในการรับใช้องค์ความดีสูงสุด เขาเต็มไปด้วยความกตัญญูต่อพระบิดาบนสวรรค์ เขาพร้อมจะทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระองค์ให้มากที่สุด และทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้อย่างร่าเริง
 
เขามีความเชื่อในพระเจ้าอย่างร้อนรน และด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระศาสนจักร เขาจะละทิ้งความคิดของตนเองทันทีเมื่อพบว่าความคิดเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับคำสอนหรือคำแนะนำของพระศาสนจักร เพราะเขาตระหนักดีว่าการไม่เชื่อฟังนั้นน่ารังเกียจเพียงใด
 
ความศรัทธาต่อพระเจ้านี้,ซึ่งเป็นผลมาจากพระพรแห่งความยำเกรงพระเจ้า,และรวมวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้สร้างของเขา,ด้วยความรักกตัญญู ทำให้เขารักสิ่งสร้างทั้งหมดของพระเจ้า ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านี้เป็นผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์และเป็นของพระองค์
 
ผู้ได้รับพระพรทั้งหลายมีความรักกันฉันพี่น้องในแบบของคริสตชน เขามีความรักอันอ่อนโยนต่อพระมารดาของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ และกระตือรือร้นที่จะให้เกียรติพระนาง เขาเคารพบรรดานักบุญ เขาชื่นชมความกล้าหาญของเหล่ามรณะสักขีและวีรกรรมของผู้รับใช้ของพระเจ้า เขามีความสุขที่ได้อ่านเรื่องการอัศจรรย์ต่างๆของผู้ศักดิ์สิทธิ์ และมีความศรัทธาต่อพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา
 
แต่ความรักของเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชาวสวรรค์เท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงเพื่อนมนุษย์บนโลกนี้ด้วย เพราะพระพรแห่งความยำเกรงพระเจ้าทำให้เขาพบพระเยซูเจ้าในตัวเพื่อนมนุษย์ เขาจึงใจดีกับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น เขาให้อภัยเมื่อถูกกระทำให้บาดเจ็บ, อดทนต่อความไม่สมบูรณ์ของผู้อื่น, และพยายามแก้ตัวแทนเพื่อนบ้านเท่าที่จะทำได้ เขามีความเห็นอกเห็นใจต่อคนยากจนและเอาใจใส่คนป่วย เขาร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ และชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดี
 
ทั้งหมดนี้พบได้ในผู้ที่ใช้ประโยชน์จากพระพรแห่งความยำเกรงพระเจ้า โอ พระจิตเจ้า! ด้วยการใส่พระพรนี้ในวิญญาณของเรา พระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถต้านทานต่อความรักตนเองของเรา ซึ่งจะทำให้หัวใจเสื่อมทราม พระองค์ทรงปกป้องเราจากความเฉยเมยต่อทุกคนรอบตัวเรา พระองค์ทรงขับไล่ความรู้สึกอิจฉาริษยาและความเกลียดชังไปจากเรา ใช่แล้ว ความยำเกรงพระเจ้าดลใจเราด้วยความรักกตัญญูต่อพระผู้สร้าง ซึ่งทำให้จิตใจอ่อนลง และสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็กลายเป็นที่รักของเรา ข้าแต่พระจิตเจ้า,ขอให้พระพรนี้เกิดผลอันอุดมในตัวเรา! อย่ายอมให้เราปิดกั้นด้วยความรักในตนเอง พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่าพระบิดาในสวรรค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว พระองค์ทรงขอให้เรายึดเอาพระทัยเมตตาของพระองค์เป็นแบบอย่าง ดังนั้น ขอพระองค์ประทานความศรัทธา, ความเมตตากรุณา, และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแก่เราด้วยเถิด ซึ่ง เราได้รับคุณธรรมเหล่านี้จากพระจิตเจ้าในวันรับศีลล้างบาปของเรา เมื่อพระองค์ทรงครอบครองวิญญาณของเราเป็นครั้งแรก!
 
************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น